Mai Hân đồng hành cùng Bến Thành Foot Massage với dự án cung cấp 36 ghế foot massage