Công nghệ triệt lông OPT SHR và IPL SHR, sự giống và khác nhau