Lễ Ký Kết Chuyển Giao Công Nghệ Ép Xung Năng Lượng Lần Đầu Có Mặt Tại Việt Nam