Tại sao một chiếc tủ hấp khăn lại đóng vai trò quan trọng đến như vậy?