Kết hợp máy ánh sáng và sóng siêu âm lạnh trong việc nâng mặt bằng cơ học